Home > Contact Us

Add:DAZHU VILLAGE, XIAOFENG TOWN,ANJI COUNTY, ZHEJIANG,CHINA

Contact:Zhilong Zhang

Tel:86-572-5897097  /  5113011

Mob:86-15967230483

Fax:86-572-5500010  /  5302313

E-mailbamboo1971@anjiwuyuan.com.cn

Web:www.wuyuanbamboo.com